Jedan od ciljeva LIFE DINALP BEAR projekta je priprema zajedničkih smjernica za upravljanje smeđim medvjedom na nivou populacije. Početna ideja je bila napisati smjernice za 4 države sudionice projekta –Austriju, Hrvatsku, Italiju i Sloveniju. Međutim, vrlo ubrzo dogovoreno je da se ovaj cilj geografski proširi jer je inicijativa za zajedničkim smjernicama za upravljanje medvjedom u cijelom području Alpa bila prihvaćena na sastanku WISO Platforme. LIFE DINALP BEAR projekt je sa zadovoljstvom prihvatio izazov da pripremi skicu “Smjernica za zajedničko upravljanje smeđim medvjedom u Alpama i sjevernim Dinaridima”, a o čemu se raspravljalo na dvodnevnoj radionici održanoj u Veneciji 6. i 7. veljače. Bosna i Hercegovina je također voljna sudjelovati u pripremama zajedničkih smjernica za područje Alpa i Dinarida.

U isto vrijeme organizirali smo povezivanje sa projektom “Italija-Turska, suradnja za očuvanje smeđeg medvjeda”. Primjena zajedničkih smjernica za upravljanje smeđim medvjedom u Alpama i sjevernim Dinaridima će doprinijeti dugoročnom očuvanju i održivom upravljanju smeđim medvjedom u ovom dijelu Europe.