LIFE JE FINANCIJSKI INSTRUMENT Europske komisije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i klime širom Europe. Od 1992. godine LIFE je sufinancirao 4171 projekt, pridonoseći s oko 3,4 milijarde eura zaštiti okoliša i klime.

0 projektov
Program LIFE je za ohranjanje okolja in narave sofinanciral
0,4 milijard €
Prispevek programa LIFE k ohranjanju okolja in podnebja

Program je podijeljen na dvije glavne teme:

LIFE+ Priroda i bioraznolikost i

LIFE+ Okoliš,

uključujući tri različita područja:

LIFE+ Priroda i bioraznolikost,

LIFE+ Politika zaštite okoliša i sustav upravljanja i

LIFE+ Informiranje i komunikacija.

Projekt Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama – LIFE DINALP BEAR – pripada području LIFE+ Priroda i bioraznolikost. LIFE+ Priroda i bioraznolikost jedan je od glavnih dijelova financijskih programa Europske unije za zaštitu okoliša. Podupire projekte koji pridonose provedbi europskih Direktiva o pticama i staništima, mreži Natura 2000 te koji pridonose europskom cilju zaustavljanja gubitka bioraznolikosti.

Za više informacija pogledajte:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.