Smrtnost medvedov zaradi prometnih nesreč vpliva na populacijsko dinamiko in omejuje naravno širitev populacije v Alpe. Da bi omilili negativne učinke, se pri gradnji cestne infrastrukture čedalje bolj vključuje objekte, ki povečujejo njeno prepustnost tako, da živalim omogočajo prečkanje ceste do ustreznega habitata na drugi strani ter na ta način hkrati povečujejo varnost udeležencev v prometu.

Izdelali smo priročnik s priporočili za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje. Priročnik je na voljo v tiskani in elektronski obliki v slovenskem in angleškem jeziku. Z namenom da bi različnim strokovnjakom, ki delajo na področju prostorskega načrtovanja, predstavili probleme cestne infrastrukture za prostoživeče živali ter ponudili možne rešitve ali omilitvene ukrepe, smo predstavili uporabo digitalnega modela ustreznosti prostora za medveda in potencialnih koridorjev pri presojah sprejemljivosti posegov. Z njihovo uporabo bodo prostorski načrtovalci lahko prepoznali in se izognili kritičnim območjem. Digitalni model bo prosto dostopen tudi na spletu.

Tukaj si lahko preberete tudi našo Izjavo za javnost.