Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet sta prejšnji teden organizirala posvet »Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje«, na katerem so razpravljali o številčnosti in razširjenosti velikih zveri v Sloveniji, nad čimer so izrazili skrb. Na razpravo so povabili strokovnjake z MKGP, MOP, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije.

Predstavniki projekta LIFE DINALP BEAR z ZGS smo na posvetu predstavili načine varovanja rejnih živali, ki jih strokovnjaki za velike zveri v sklopu več projektov razvijamo ter vpeljujemo v prakso pri tistih rejcih, ki si želijo sodelovanja in ki si želijo kar najbolj zmanjšati škodo na domačih živalih. Predstavili smo tudi trend zmanjševanja škod po velikih zvereh pri tistih uporabnikih, ki so se za take načine varovanja odločili. Opozorili smo tudi na nujnost ustreznega vzdrževanja varovalnih sistemov, kar smo ponazorili s posameznimi video-posnetki medvedov, ki se približajo ne/-ustrezno nameščenim elektroograjam. Predstavili smo tudi dinamiko pojavljanja škod po volku in medvedu v povezavi s trendi njunih številčnosti v Sloveniji. V prihodnosti si bomo še naprej prizadevali za nadaljnje subvencioniranje in razdeljevanje zaščitnih sredstev ter za izvajanje vseh ostalih ukrepov, ki pripomorejo k zmanjševanju konfliktov med ljudmi in velikimi zvermi.